EmailTwitterFacebookLinkedIn

 

 

 

 

 

 Disclaimer van Hardeboom 

Disclaimer van Hardeboom

Algemeen

De bepalingen uit deze disclaimer zijn van toepassing op de websites die zijn gekoppeld aan het internetadres www.hardeboom.nl. Mocht u problemen ondervinden op onze websites, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste beste doen het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Op het gebruik van de website van Administratiekantoor Hardeboom zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Administratiekantoor Hardeboom stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Elektronische communicatie

U kunt ons, nu en in de toekomst, op verschillende manieren bereiken. Onder meer via de websites en e-mail. Deze vormen van elektronische communicatie zijn nooit 100% veilig. Door gevoelige of vertrouwelijke informatie zonder 'versleuteling' via het open internet aan ons te versturen aanvaardt u het risico, dat deze informatie bij derden terechtkomt.

Administratiekantoor Hardeboom garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Informatie; hyperlinks

Wij bieden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, de informatie op de websites aan als een vorm van dienstverlening. In het bijzonder aan onze huidige en toekomstige relaties, maar in feite aan een ieder die toegang heeft tot internet. Uitdrukkelijk dient de op de websites verstrekte informatie niet te worden beschouwd als (onderdeel van ons) juridisch, fiscaal of financieel advies. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij betrachten altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en/of opmaken van onze websites. Dit betekent evenwel niet, dat wij kunnen garanderen dat de op de websites verstrekte informatie altijd juist, up-to-date of compleet is.
In de gevallen, dat op de websites hyperlinks worden aangeboden betekent dit niet, dat wij de via die links eventueel aangeboden diensten of producten aanbevelen. Ook voor de juistheid van de informatie op die websites kunnen wij niet instaan.

Aansprakelijkheid

Administratiekantoor Hardeboom, de aan ons gelieerde ondernemingen en/of onze werknemers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaat als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van de informatie of mogelijkheden die de websites bieden of gebruik van de websites zelf, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Gebruik van de websites geschiedt dan ook volledig voor uw eigen risico. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor het geval informatie op de website inbreuk zou maken op auteursrechten en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden en in de gevallen dat de websites (tijdelijk) niet bereikbaar zijn.

Wijzigingen

Wij zullen de informatie op de websites periodiek aanvullen en eventueel wijzigen. Dit kunnen wij steeds onmiddellijk en zonder enige kennisgeving vooraf doen.

Rechten van intellectuele eigendom

Ten aanzien van alle informatie en/of andere auteursechtelijk beschermde werken op de websites behouden wij uitdrukkelijk onze auteursrechten en die van onze licentiegevers voor. Voor gebruik van het hiervoor bedoelde heeft u voorafgaande toestemming van ons nodig. U kunt uw verzoeken in dit verband aan ons richten per e-mail.
Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van Administratiekantoor Hardeboom. Administratiekantoor Hardeboom zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Administratiekantoor Hardeboom slecht verdraagt met de naam en reputatie van Administratiekantoor Hardeboom, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Alle afbeeldingen op onze website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Administratiekantoor Hardeboom of met toestemming van de auteur geplaatst.

Toepasselijk recht

Op de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit hoofde van de websites en de disclaimer voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

*** Einde disclaimer ***